Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014 


Link util, modificari, completari

 • Adoptia interna in viziunea noii legi a adoptiei [avocat Magdalena Popeanga] 

  Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare. 
  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare. ... 

 • Capitolul I - Dispozitii generale si definitii

  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului. 
  (2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte internationale in materie la care Romania este parte. 

  Art. 2
  (1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului. 
  (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare....

 

Articol cu titlul de exemplificare, sursa: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php

 

REGULAMENT INTERN 

Cap. I Prevederi generale
Art.1. Personalul didactic, părinţii şi elevii sunt obligaţi să respecte prevederile din fişa postului, anexă a
prezentului regulament, prevederile Legii Educației Naționale, ale Statutului Personalului Didactic, ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, ale ordinelor şi
legilor în vigoare.
Art.2. Întregul personal al şcolii la fiecare loc de muncă împreună cu toţi elevii sunt obligaţi să cunoască
temeinic şi să respecte normele de ordine şi disciplină a muncii prevăzute în prezentul regulament pentru a
asigura eficienţa şi securitatea activităţii unităţii în toate compartimentele sale.
Art.3. Salariaţii şcolii şi elevii au următoarele obligaţii comune:
a) să respecte cu stricteţe programul şcolar;
b) să îndeplinească toate sarcinile primite (prin fişa postului, prin planurile de muncă, prin decizii şi
hotărâri ale conducerii şcolii);
c) să acţioneze pentru păstrarea bunurilor materiale ale şcolii;
d) să contribuie la optimizarea stării igienice a şcolii;
e) să contribuie permanent la asigurarea securităţii elevilor;
f) să se prezinte la serviciu cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului;
g) având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate, angajaţii şcolii vor efectua activităţi neprecizate
în prezentul regulament la solicitarea directorului fără a depăşi timpul legal de lucru conform Codului
Muncii.
Cap. II Drepturile şi obligaţiile personalului didactic
Art.4. Personalul didactic are următoarele drepturi :
a) să-şi planifice activitatea didactică în conformitate cu programa şcolară;
b) să participe la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere, de îndrumare şi
control, în condiţiile legii;
c) să fie informat asupra activităţilor desfăşurate în şcoală şi la nivel judeţean;
d) să folosească gratuit baza materială a şcolii pentru a desfăşura activităţi extraşcolare aprobate de
directorul şcolii;
e) să beneficieze de stimulente materiale şi morale, în condiţiile legii;
f) să participe la activităţile organizate de şcoală;
g) să fie protejat, în incinta şcolii, de agresiuni fizice sau verbale din partea altor persoane.
Art.5. Personalul didactic are următoarele îndatoriri :
a) să respecte drepturile părinţilor şi elevilor din şcoală;
b) să aibă un comprtament colegial faţă de personalul didactic şi nedidactic din şcoală;
c) să efectueze orele din încadrare, în conformitate cu orarul şcolii;
d) să parcurgă integral programa şcolară, ritmic, în conformitate cu planificarea aprobată de responsabilul
comisiei metodice. În cazul în care, din motive obiective, se crează decalaje temporale faţă de
planificare, va trebui să completeze rubrica observaţii la planificarea respectivă;
e) să îşi desfăşoare serviciul pe şcoală în conformitate cu planificarea făcută de conducerea şcolii;
f) să răspundă la solicitările conducerii şcolii în vederea organizării unor acţiuni la nivel de şcoală,
precum şi pentru asigurarea suplinirilor pe termen scurt, în cazuri excepţionale;
g) să permită personalului de conducere, îndrumare şi control să efectueze asistenţe la ore;
h) să organizeze, pentru disciplinele la care se susţin teze cu subiect unic , ore de pregătire suplimentară
semestrial, consemnate în condica de prezenţă specială;
i) să organizeze minim 8 ore de pregătire suplimentară pentru examenele de corigenţă şi situaţiile de
amânare şcolară;
j) să respecte fişa postului atunci când este ofiţer de serviciu; Școala Nr. 13 „MIRCEA cel BĂTRÂN”
Pitești, str. Zimbrului, Nr. 3
2
k) să realizeze un grafic al serviciului pe şcoală cuprinzând nume ale elevilor din clasa pe care o conduce
ca diriginte, pe care îi recomandă să efectueze serviciul pe şcoală, şi să îl predea administratorului cu
cel puţin o zi înainte de începerea activităţii de serviciu pe şcoală a clasei.
Art.6. Pentru învăţători, cât şi pentru profesorii care ocupă funcţia de diriginte, este obligatorie :
a) menţinerea legăturii cu familia, prin:
- şedinţe cu părinţii, cel puţin de 3 ori pe an ;
- vizite la domiciliu, cel puţin o dată pe an ( fac excepţie de la această regulă elevii care domiciliază
în alte localităţi, precum şi cazurile deosebite);
- corespondeţă semestrială cu părinţii elevilor corigenţi;
- întâlniri neplanificate;
b) întocmirea caietului dirigintelui;
c) organizarea de informări, lectorate, activităţi complexe cu părinţii;
d) completarea documentelor pentru acordarea alocaţiei;
Art.7. În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, directorul, sesizează Consiliul de Onoare
al şcolii care va dispune, în funcţie de situaţie:
a) atenţionare;
b) neacordarea premiilor pe o perioadă de 4-10 săptămâni;
c) diminuarea punctajului pentru acordarea salariului de merit cu 0 – 20 puncte;
d) propunerea cercetării faptei de către consiliul profesoral.
Art.8. Toate sancţiunile sunt însoţite de un angajament legat de comportamentul ulterior al persoanei în
cauză, nerespectarea acestuia atrăgând o sancţiune superioară;
Art.9. În cazul în care cel sancţionat este nemulţumit de hotărârea Consiliului de Onoare, acesta se poate
adresa consiliului profesoral, hotărârea acestuia fiind definitivă.
Art.10. În cazul neprezentării în faţa Consiliului de onoare, abaterea va fi carcetată de consiliul profesoral
în termen de 14 zile de la data neprezentării;
Art.11. Pentru abateri grave, directorul propune sancţionarea în consiliului profesoral.
Cap. III Părinţii
Art.12. Părinţii elevilor care urmează cursurile în şcoală sunt parteneri în educaţia acestora.
Art.13. Părinţii elevilor asigură serviciile de protecţie din şcoală şi împrejurimi, în cazul în care acestea nu
sunt asigurate de comunitatea locală;şcoala organizează această activitate, prin director;
Art.14. Părinţii elevilor şcolii au următoarele drepturi :
a) să fie informaţi periodic asupra situaţiei şcolare a copilului, prin carnetul de elev, la şedinţele cu părinţii,
la sfârşitul semestrului - în situaţia în care acesta se află în stare de corigenţă, de câte ori elevul
săvârşeşte o abatere gravă, de câte ori se prezintă la şcoală, dar numai în afara programului şcolar al
profesorului – diriginte sau învăţătorului sau în pauze;
b) să fie informaţi asupra noutăţilor legislative, asupra regulamentelor şcolare şi asupra regulamentului
intern, prin comitetele pe clasă, prin conducătorii de clasă, prin afişare.
c) să-şi exprime opiniile referitoare la activitatea şcolii, în calitate de partener, prin notificări, memorii,
sesizări scrise sau verbale.
d) să beneficieze de asistenţă psihologică din partea psihologului şcolar împreună cu elevul sau
individuală, în vederea optimizării rezultatelor şcolare ale acestuia.
e) în cazul în care este permis, să i se respecte cel puţin una dintre opţiunile făcute pentru disciplinele
opţionale; de regulă, disciplinele pentru care s-a optat în clasa a V-a se continuă şi în anii următori,
fără a se completa o altă cerere. Schimbarea opţionalului studiat se poate face doar la sfîrşitul anului
şcolar, cu aprobarea directorului. Școala Nr. 13 „MIRCEA cel BĂTRÂN”
Pitești, str. Zimbrului, Nr. 3
3

Art.15. Părinţii elevilor şcolii au următoarele obligaţii :
a) să se prezinte la şcoală cel puţin o dată la două luni, în cadrul şedinţelor cu părinţii, atunci când este
solicitat de profesorul diriginte sau învăţător, atunci când consideră necesar;
b) să sprijine material, în condiţiile legii, buna desfăşurare a procesului de învăţământ;
c) să repare, sau, după caz, să înlocuiască, bunurile deteriorate de copilul său; în caz contrar, şcoala va
amâna acordarea dreptului la alocaţia de stat, până la achitarea aceastei obligaţii;
c) să invite profesorul-diriginte sau învăţătorul pentru a efectua vizite la domiciliu;
d) să verifice cel puţin o dată pe săptămână carnetul de note al elevului;
e) să respecte hotărârile consiliului profesoral privind sancţionarea elevilor;
f) să verifice sistematic modul în care elevul îşi pregăteşte temele;
g) să completeze documentele referitoare la alocaţia şcolară, burse, stabilirea disciplinelor opţionale;
h) să asigure ţinuta decentă a elevului şi vestimentaţia specifică instituţiei şcolare, uniforma, pentru
participarea la cursuri;
i) să informeze şcoala cu privire la starea de sănătate a elevului în siuaţii deosebite;
j) să nu intre în incinta şcolii decât către cancelarie, excepţie făcând părinţii elevilor de la cls. I până la
data de 1 noiembrie a fiecărui an şcolar;
k) să nu interpeleze alţi elevi în şcoală sau în curtea şcolii pentru rezolvarea unor situaţii conflictuale,
acestea urmând a fi rezolvate împreună cu diriginţii sau cu profesorul de serviciu;
l) să facă lobby pentru şcoala la care studiază copilul său;
m) să solicite în scris directorului acordul ca fiica/fiul său să deţină la şcoală telefon mobil, ca urmare a
unor situaţii speciale cu care se confruntă familia, cu menţiunea că îşi asumă răspunderea pentru
eventuala pierdere, pentru faptul că acesta va fi închis în timpul orelor, precum şi pentru faptul că nu
are incorporată cameră video sau alt sistem media.
Art.16. Părintele este responsabil împreună cu şcoala de comportamentul elevului în timpul orelor de curs
şi în pauze.
Art.17. În cazul în care părintele împreună cu elevul doreşte să conteste rezultatul sau modalitatea de
evalure în conformitate cu art. 97, al. 3 din Regulamtul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar, contestaţia se adresează directorului în termen de 24 ore de la contestarea în
faţa profesorului care a realizat evaluarea.
Cap. IV. Drepturile şi obligaţiile elevilor
Art.18. Elevii au următoarele obligaţii:
a) să poarte însemnele şcolii (ecusoane, uniformă, embleme, etc);
b) să respecte curăţenia în şcoală;
c) elevii trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în şcoală, cât şi în afara ei;
d) le este interzisă folosirea cuvintelor obscene, a gesturilor ostentative, obscene, vulgare;
e) sa nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportamentul faţă de colegi, faţă de personalul unităţii de
învăţământ, faţă de persoanele care-i înconjoară, atât la şcoală, cât şi în afara acesteia;
f) elevii nu au voie să iasă din curtea şcolii în timpul programului;
g) sunt obligaţi să evite situaţiile care pot duce la accidente (aplecarea peste balustrade, ferestre);
h) nu au voie să folosească petarde în incinta şcolii, cât şi în afara ei;
i) în cazul unor situaţii excepţionale (întârziere cu un motiv întemeiat a cadrului didactic), elevii sunt
obligaţi să înştiinţeze dirigintele şi să păstreze liniştea;
j) elevii au obligaţia să prezinte cadrelor didactice carnetul de note pentru a li se consemna calificativele
şi notele, precum şi pentru alte menţiuni.
k) utilizarea telefonului mobil trebuie evitată în şcoală, în timpul orelor fiind total interzisă. În caz contrar li
se retrage dreptul de a mai veni cu el la şcoală.
l) este interzis accesul elevilor în şcoală cu telefon mobil cu cameră video sau alt sistem media şi
utilizarea lui în incinta instituţiei. O astfel de faptă este sancţionată cu mustrare scrisă, fiind urmată de
scăderea notei la purtare. Școala Nr. 13 „MIRCEA cel BĂTRÂN”
Pitești, str. Zimbrului, Nr. 3
4
m) elevii pot fi scutiţi de la ore în baza cererilor părinţilor, conform Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Instituţiilor de învăţământ Preuniversitar, art. 42 (i) numai de trei ori pe semestru;
Art.19. Elevii sunt obligaţi să poarte uniforma şcolii în unitatea de învăţământ, astfel:
Fetele:
-sarafan bleumarin cu cămaşă albă, având brodată sigla şcolii;
-accesoriile premise sunt: ceas, cercei de dimensiuni reduse;
-înălţimea tocurilor nu trebuie să depăşească 4 cm;
-părul să nu fie vopsit, să fie aranjat în mod decent;
-este interzisă folosirea fardului, a ojei şi a rujului;
Băieţii:
- costum bleumarin cu cămaşă albă, având brodată sigla şcolii;
- părul trebuie să fie scurt, îngrijit, şi să aibă culoare naturală;
- pantalonul trebuie să acopere glezna şi să aibă talia înaltă;
- tricoul, cămaşa, bluza, puloverul, trebuie să acopere umerii.
La ciclul primar elevii vor purta costum de trening în zilele în care au educaţie fizică. Acesta va avea
aplicată sigla şcolii. Nerespectarea acestui articol, duce la sancţionarea cu scăderea notei la purtare (dacă
s-a întâmplat de cel mult 5 ori pe an).
Art.20. Este recomandabil ca elevii să nu aibă asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace radio de
comunicare. În cazul în care părintele consideră că acesta este deosebit de necesar, cere, în scris,
dirigintelui să permită acest lucru, dar numai pentru un telefon simplu, pentru comunicare (fără cameră
video, alte sisteme performante, etc), asumându-şi în acelaşi timp răspunderea pentru eventuala pierdere
a acestuia, precum şi pentru faptul că acesta va fi închis pe parcursul orelor.
Art.21. În cazul în care elevul este sancţionat cu eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile acesta va desfăşura,
în şcoală, următoarele activităţi:
- conspectarea materiei nerecuperate;
- curăţirea curţii şcolii în timpul orelor;
- îngrijirea parcului şcolii.
Art.22. Elevii care sunt desemnaţi să efectueze serviciul pe şcoală au următoarele atribuţii:
a) să fie prezenţi la ora 7 40 pentru schimbul I, respectiv pentru schimbul II la ora 11 30 la şcoală;
b) să aibă o ţinută decentă, reprezentativă pentru elevii şcolii;
c) să respecte posturile, după cum urmează:
- Postul 1 - intrarea B (1 elev)
– acesta va conduce persoana venită în şcoală, după ce a fost legitimată de către paznic, spre
destinaţia pe care a precizat-o şi a fost înregistrată în Registul unic;
- Postul 2 - intrarea A - holul cancelariei (2 elevi)
– aceştia vor suna la sonerie, respectiv cu clopoţelul pentru intrarea şi ieşirea de la ore, şi nu vor
permite intrarea elevilor la cursuri prin această intrare, iar persoanele care solicită acces în instituţie
vor fi îndrumate spre intrarea B;
- Postul 3 - intrarea D (1 elev)
– acesta va asigura închiderea uşii acestei intrări cu cheia (pe care o primeşte la începutul
activităţii, pe bază de proces-verbal de la administrator şi o predă, în acelaşi fel la sfârşitul activităţii)
în timpul desfăşurării orelor de curs şi deschiderea ei la pauză;
d) să întâmpine orice persoană străină şi să o invite numai în holul cancelariei.

 

Articol cu titlul de exemplificare, sursa acestui articol http://scoalamirceacelbatran-pitesti.ro/docs/regulament_ordine.pdf